I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II.    DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca –  Stanisław Połuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKOOS Stanisław Połuch, 70-791 Szczecin, ul. Borowa 3, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 852-11-31-542 oraz REGON: 810526301, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów. Adres do korespondencji i odbioru osobistego: Centrum Nawadniania i Serwis ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin i ul. Batalionów Chłopskich 95A 70-764 Szczecin Tel.: 605 460 553, 601 782 237 Fax: 91 453 0183, Serwis i sprzedaż ul. Santocka 48 Szczecin 71-083 tel. 601 953 578
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.gardenashop.pl
3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV.    REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po  dokonaniu rejestracji w Sklepie, jak również bez zarejestrowania. Prawidłowe przeprowadzenie procedury zamówienia nie wymaga założenia indywidualnego konta Użytkownika. Jedynie Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość obserwacji statusu realizacji zamówionego towaru.

2. Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie są obowiązani do akceptacji Regulaminu.
3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
a.    zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
b.    akceptacji Regulaminu.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
a.    adresu dostawy lub odbioru osobistego,
b.    sposobu dostawy,
c.    sposobu dokonania płatności za towar.
4. Zamówiony towar będzie odebrany osobiście lub dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

7. Naciśnięcie przez nabywcę przycisku potwierdzenia złożenia zamówienia jest  jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar.

8. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar, według wyboru Użytkownika. W przypadku wystawienia faktury VAT Użytkownik jest zobowiązany do podania wymaganych danych.


VI.    ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VII.    DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę lub osobiście przez Nabywcę pod adresem Sprzedawcy wskazanym w pkt. II. 1 zdanie drugie. „Dostępność” towaru wskazuje stan magazynowy w magazynie centralnym. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na konto, najpóźniej 5 dnia roboczego od wpłaty. W sytuacjach szczególnych Sprzedający ma obowiązek skontaktować się z Nabywcą w celu uzgodnienia dogodnego dla niego terminu dostawy.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar do momentu dostarczenia go Konsumentowi , o ile wysyłka nastąpiła poprzez przewoźnika rekomendowanego przez Sprzedawcę.

6. Jeśli sprzedawca nie ma wpływu na wybór przewoźnika i konsument dokonuje wyboru innego niż rekomendowanego przez sprzedawcę  zwalnia go tym samym z odpowiedzialności  za przesyłkę.

7. Sprzedawca ma obowiązek poinformować o wszystkich kosztach związanych ze sprzedażą. Jeżeli  mogą zaistnieć dodatkowe płatności niż te wynikające z umowy .W takim wypadku konsument musi wyrazić zgodę przed zawarciem transakcji.

8. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować firmę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt EKOOS lub nie odbierać przesyłki.

 

VIII.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

IX.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.    imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy,
b.    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c.    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
d.    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

 

Formularz reklamacji w wersji pdf (Kliknij)

X.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego pokrywa w całości Nabywca.
4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

5. Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zwraca nabywcy  łącznie z kosztami dostarczenia zamówionego towaru  ,lecz do wysokości  najtańszej opcji przesyłki dla zamawianego towaru.

6. Nabywca odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości zwracanego towaru w przypadku gdy w sposób niewłaściwy  korzystał   z niego. Wtedy sprzedawca może domagać się zwrotu równowartości utraty wartości zwracanej rzeczy.

7. Nabywca  może oświadczenie o odstąpieniu od umowy sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza dostępnego w niniejszym regulaminie.

Formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf (Kliknij)

 

8. Sprzedawca może wstrzymać zwrot  pieniędzy do momentu   zwrotu rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania.

9. Nabywca ma obowiązek odesłać towar  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

XI.    GWARANCJA

 

Gwarancja udzielana jest przez Producenta, na czas i zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

 

XII.    RĘKOJMIA

 

Rękojmia udzielana jest przez Sprzedawcę na czas i zasadach wynikających  z art 556,557 par.1 oraz art. 558 Kodeksu  cywilnego


XIII.   PRZERWY TECHNICZNE


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

2.   Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.  Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 25.12.2014 roku
 

Formularz zapytania

Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie